Marineforeningen for Ærøskøbing og Omegn    Pilebækken 9  5970  Ærøskøbing

      Forside         Foreningen     Dokumenter       Huset          Aktiviteter     Sponsorer       Billeder        Kontakt


Forside Foreningen Dokumenter Huset Aktiviteter Sponsorer Billedgalleri Kontakt

Referat af Generalforsamling       søndag d. 12. februar 2017 kl. 1100.


         24 medlemmer mødt


 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Sindal, som blev valgt.


 1. Aflæggelse af årsberetning

Formand Jan Christensen aflagde beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen vedlægges referatet.


 1. Aflæggelse af årsregnskab

Kasserer Find Freudendahl gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet var omdelt og blev godkendt uden bemærkninger. Regnsk.vedl.


 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.


 1. Fastsættelse af kontingent

Uændret.


 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Formand Jan Christensen, Næstformand Jan Ivert Kristensen og Bestyrelsesmedlem Klaus Thrane.

Alle blev genvalgt.


 1. Valg af suppleanter

Jørgen Nørhart og Per Johansen blev genvalgt.


 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Bo Lerche, Jørgen Nørhart og Poul Hansen blev genvalgt


 1. Valg af sendemænd

Formanden repræsenterer afdelingen på Sendemandsmødet i Aalborg.


 1. Valg af flagbærere og reserveflagbærer

Jørgen Nørhart, Poul Hansen og Rasmus Skov blev genvalgt.


 1. Eventuelt

Jan kunne endnu ikke sige meget om årets sendemandsmøde, da der endnu ikke er kommet materiale. Men der skal igen drøftes struktur. Bo Lerche foreslog at man hensatte penge til en buffer til vedligehold af huset. Jan mente, at det ikke var nødvendigt, da huset løbende vedligeholdes. Find orienterede om, at vi faktisk har sådan en buffer, der for øjeblikket er på 69.000 kr.

Niels Sindal gjorde opmærksom på, at han lagde bladet SØFART i baren, så alle kunne læse det.


Formanden sluttede generalforsamlingen kl. 11.20.


Niels Sindal    Poul Hansen

Dirigent    Referent